bbin平台

杭州信息港

C# WPF计算器界面(Calculator Design With Animations)

导读: 

时间如流水,只能流去不流回!点赞再看,养成习惯,这是您给我创作的动力!本文 Dotnet9 http://dotnet9.com 已收录,站长乐于分享dotnet相关技术,比如Winform、WPF、ASP.NET Core、Xamarin.

shijianruliushui,zhinengliuqubuliuhui!

bbin平台dianzanzaikan,yangchengxiguan,zheishininjiwochuangzuodedongli!

benwen dotnet9 http://dotnet9.com yishoulu,zhanzhangleyufenxiangdotnetxiangguanjishu,biruwinform、wpf、asp.net core、xamarin.formsdeng,yiyouc++zhuomianxiangguandeqt quickheqt widgetsdeng,zhifenxiangzijishuxide、zijihuide。

yuedudaohang:

 • 一、先看效果
 • 二、本文背景
 • 三、代码实现
 • 四、文章参考
 • 五、代码下载

一、先看效果

二、本文背景

YouTube Design com WPFbbin平台 大神处习得,简单的计算器布局界面 + 简单动画,使用的开源 C# WPF控件库 MaterialDesignInXAML ,本站曾有介绍:开源C# WPF控件库《MaterialDesignInXAML》。

三、代码实现

3.1 添加Nuget库

bbin平台zhanzhangshiyong.net core 3.1chuangjiandewpfgongcheng,chuangjian“calculator”jiejuefanganhou,xuyaotianjialianggenugetku:materialdesignthemeshematerialdesigncolors,shangtudexiaoguoshishiyonggaikongjiankushixiande,feichangqiangda。

3.2 工程结构

bbin平台buxuyaojietu,zhixiugailelianggewenjian,app.xamltianjiamdkongjianyangshi,mainwindowzhuchuangkoushixianxiaoguo。

3.3 App.xaml引入MD控件样式

<Application x:Class="Calculator.App"       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"       xmlns:local="clr-namespace:Calculator"       StartupUri="MainWindow.xaml">  <Application.Resources>    <ResourceDictionary>      <ResourceDictionary.MergedDictionaries>        <ResourceDictionary Source="pack://application:,,,/MaterialDesignThemes.Wpf;component/Themes/MaterialDesignTheme.Light.xaml" />        <ResourceDictionary Source="pack://application:,,,/MaterialDesignThemes.Wpf;component/Themes/MaterialDesignTheme.Defaults.xaml" />      </ResourceDictionary.MergedDictionaries>      <!--PRIMARY-->      <SolidColorBrush x:Key="PrimaryHueLightBrush" Color="#349fda"/>      <SolidColorBrush x:Key="PrimaryHueLightForegroundBrush" Color="#FF777777"/>      <SolidColorBrush x:Key="PrimaryHueMidBrush" Color="#FF222222"/>      <SolidColorBrush x:Key="PrimaryHueMidForegroundBrush" Color="#DDDDDD"/>      <SolidColorBrush x:Key="PrimaryHueDarkBrush" Color="#FF000000"/>      <SolidColorBrush x:Key="PrimaryHueDarkForegroundBrush" Color="#FFFFFF"/>      <!--ACCENT-->      <SolidColorBrush x:Key="SecondaryAccentBrush" Color="#FFD14C25"/>      <SolidColorBrush x:Key="SecondaryAccentForegroundBrush" Color="#FFFFFF"/>    </ResourceDictionary>  </Application.Resources></Application>

3.4 主窗体

bbin平台mainwindow.xaml,zhengtibuju,kanshangtujiashangxiamiandejiemiandaima,benwenjibenjiushibuju + jiandandonghua,quanzaizheigejiemian,zhijiekandaimaba,buxishuole:

<Window x:Class="Calculator.MainWindow"    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"    xmlns:local="clr-namespace:Calculator"    mc:Ignorable="d"    xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"    Height="550" Width="300" AllowsTransparency="True"    WindowStyle="None" ResizeMode="NoResize" MouseDown="Window_MouseDown"    WindowStartupLocation="CenterScreen">  <Window.Resources>    <Storyboard x:Key="PowerOff">      <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Visibility)" Storyboard.TargetName="grid">        <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0:0:0.2" Value="{x:Static Visibility.Visible}"/>        <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0:0:1.5" Value="{x:Static Visibility.Visible}"/>      </ObjectAnimationUsingKeyFrames>      <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)" Storyboard.TargetName="grid">        <EasingDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:0.2" Value="0"/>        <EasingDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.5" Value="1"/>      </DoubleAnimationUsingKeyFrames>    </Storyboard>    <Storyboard x:Key="PowerOn">      <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Visibility)" Storyboard.TargetName="grid">        <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{x:Static Visibility.Visible}"/>        <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0:0:1.3" Value="{x:Static Visibility.Visible}"/>        <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0:0:1.5" Value="{x:Static Visibility.Collapsed}"/>      </ObjectAnimationUsingKeyFrames>      <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)" Storyboard.TargetName="grid">        <EasingDoubleKeyFrame KeyTime="0" Value="1"/>        <EasingDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.3" Value="0"/>        <EasingDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.5" Value="0"/>      </DoubleAnimationUsingKeyFrames>    </Storyboard>  </Window.Resources>  <Window.Triggers>    <EventTrigger RoutedEvent="ButtonBase.Click" SourceName="ButtonPowerOff">      <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource PowerOff}"/>    </EventTrigger>    <EventTrigger RoutedEvent="ButtonBase.Click" SourceName="ButtonPowerOn">      <BeginStoryboard Storyboard="{StaticResource PowerOn}"/>    </EventTrigger>  </Window.Triggers>  <Border Background="#E5000000" CornerRadius="10">    <Grid>      <StackPanel>        <Grid Height="210">          <StackPanel>            <Button HorizontalAlignment="Left" Margin="10" Style="{StaticResource MaterialDesignFlatButton}" Foreground="{StaticResource PrimaryHueMidForegroundBrush}">              <materialDesign:PackIcon Kind="Menu" Foreground="{StaticResource PrimaryHueLightForegroundBrush}"/>            </Button>            <TextBlock FontSize="15" FontFamily="Oswald" Text="30 + 20 = 50" TextAlignment="Right"                  Foreground="{StaticResource PrimaryHueLightForegroundBrush}" Margin="20 0 20 10"/>          </StackPanel>          <StackPanel VerticalAlignment="Bottom">            <TextBlock FontSize="20" FontFamily="Oswald" Text="30 + 47 + 32 -" TextAlignment="Right"                  Foreground="{StaticResource PrimaryHueLightForegroundBrush}" Margin="20 0"/>            <TextBlock FontSize="50" FontFamily="Oswald" Text="13" TextAlignment="Right"                  Foreground="#FF5885A4" Margin="20 0">              <TextBlock.Effect>                <DropShadowEffect BlurRadius="10" ShadowDepth="1" Color="#FF5885A4"/>              </TextBlock.Effect>            </TextBlock>          </StackPanel>        </Grid>        <Rectangle Height="1" Fill="Gray" Margin="10 0"/>        <Grid>          <Grid.ColumnDefinitions>            <ColumnDefinition Width="1*"/>            <ColumnDefinition Width="1*"/>            <ColumnDefinition Width="1*"/>            <ColumnDefinition Width="1*"/>          </Grid.ColumnDefinitions>          <Grid.RowDefinitions>            <RowDefinition Height="1*"/>            <RowDefinition Height="1*"/>            <RowDefinition Height="1*"/>            <RowDefinition Height="1*"/>            <RowDefinition Height="1*"/>          </Grid.RowDefinitions>          <Button Grid.Column="0" Grid.Row="0" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="LetterC" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="1" Grid.Row="0" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="PlusMinus" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="2" Grid.Row="0" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Percent" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="3" Grid.Row="0" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Division" Width="30" Height="30"/>          </Button>                    <Button Grid.Column="0" Grid.Row="1" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Number7" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="1" Grid.Row="1" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Number8" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="2" Grid.Row="1" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Number9" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="3" Grid.Row="1" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Multiplication" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="0" Grid.Row="2" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Number4" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="1" Grid.Row="2" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Number5" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="2" Grid.Row="2" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Number6" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="3" Grid.Row="2" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Minus" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="0" Grid.Row="3" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Number1" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="1" Grid.Row="3" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Number2" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="2" Grid.Row="3" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Number3" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="3" Grid.Row="3" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Plus" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button x:Name="ButtonPowerOff" Grid.Column="0" Grid.Row="4" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Power" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="1" Grid.Row="4" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Number0" Width="30" Height="30"/>          </Button>          <Button Grid.Column="2" Grid.Row="4" Margin="5" Content="."              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">          </Button>          <Button Grid.Column="3" Grid.Row="4" Margin="5"              Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionAccentButton}"              BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">            <materialDesign:PackIcon Kind="Equal" Width="30" Height="30"/>          </Button>        </Grid>      </StackPanel>      <Border x:Name="grid" CornerRadius="10" Background="Black" Visibility="Collapsed" Opacity="0">        <Button x:Name="ButtonPowerOn" Grid.Column="0" Grid.Row="1" Margin="5" Width="150" Height="150"            Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingActionDarkButton}"            BorderThickness="1" BorderBrush="{StaticResource PrimaryHueMidBrush}">          <materialDesign:PackIcon Kind="Power" Width="80" Height="80"/>        </Button>      </Border>    </Grid>  </Border></Window>

houtaijiandandeshijian

private void Window_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e){  DragMove();}

四、文章参考

可直接打开大神视频学习,他的YouTube上还有很多代码视频哦,参考:
参考视频: Design com WPF: http://www.youtube.com/watch?v=G76O79eLcKM

五、代码下载

wenzhangzhongdaimayijingquanbutiechu,tianjianugetbao,fuzhiwenzhongdaimajiukeyiyunxingle。

chufeizhuming,wenzhangjunyou dotnet9 zhenglifabu,huanyingzhuanzai。

zhuanzaiqingzhumingbenwendizhi:http://dotnet9.com/6777.html


推荐阅读:苹果x和苹果xr区别

频道推荐

魔幻手游《余烬风暴》首曝 开荒美学新纪元

bbin平台shijian:2019-09-18 10:34:46

国庆绝对主角,50亿票房或再次上演,哪些A股

bbin平台shijian:2019-09-18 10:22:41

bbin网站_bbin网站游戏网址国际娱乐平台官方 bbin网址_bbin网址游戏网址国际娱乐平台官方 AG官方_AG官方游戏网址国际娱乐平台官网 AG官方网站_AG官方网站游戏网址国际娱乐平台官网 AG官方网址_AG官方网址游戏网址国际娱乐平台官网 AG网址_AG网址游戏网址国际娱乐平台官网 bbin_bbin游戏网址国际娱乐平台官网 bbin宝盈官方_bbin宝盈官方游戏网址国际娱乐平台官网 bbin宝盈官网_bbin宝盈官网游戏网址国际娱乐平台官网 bbin宝盈平台_bbin宝盈平台游戏网址国际娱乐平台官网
 • 亚博【网址AGdzj.com欢迎您】
 • AG官网【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 澳门正规娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 亚博官网【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 正规娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 奥美百家乐【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 新葡京娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】
 • bet365体育【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 正规赌博网站【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 太阳城娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 鸭脖网址【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 澳门新葡京网址【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 新葡京官网【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 澳门威尼斯人【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 葡京赌场【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 不黑钱的网赌平台【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 澳门娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】
 • AG亚游【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 澳门赌博网站【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 正规赌博网站【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 万博官网【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 百家乐【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 真人博彩平台【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 澳门永利赌场【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 澳门永利赌场【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 永利娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 永利官网【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 澳门永利网址【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 澳门永利【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 永利平台【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 澳门永利平台【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 澳门金沙平台【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 澳门金沙网址【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 金沙官网【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 澳门网上赌场【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 手机赌博网站【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 新葡京网址【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 新葡京网站【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 永利官方网址【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 澳门博彩网站【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 迪士尼彩票【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 百家乐网站【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 百家乐玩法【网址AGdzj.com欢迎您】
 • AG视讯【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 九州娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 环球娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 申博网址【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 博彩游戏【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 真人博彩【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 大发娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 伟德国际【网址AGdzj.com欢迎您】
 • ag网站【网址AGdzj.com欢迎您】
 • ag真人官网【网址AGdzj.com欢迎您】
 • pk10【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 百家乐平台【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 百家乐网址【网址AGdzj.com欢迎您】
 • 亚博【网址AGdzj.com欢迎您】 AG官网【网址AGdzj.com欢迎您】 澳门正规娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】 亚博官网【网址AGdzj.com欢迎您】 正规娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】 奥美百家乐【网址AGdzj.com欢迎您】 新葡京娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】 bet365体育【网址AGdzj.com欢迎您】 正规赌博网站【网址AGdzj.com欢迎您】 太阳城娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】 鸭脖网址【网址AGdzj.com欢迎您】 澳门新葡京网址【网址AGdzj.com欢迎您】 新葡京官网【网址AGdzj.com欢迎您】 澳门威尼斯人【网址AGdzj.com欢迎您】 葡京赌场【网址AGdzj.com欢迎您】 不黑钱的网赌平台【网址AGdzj.com欢迎您】 澳门娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】 AG亚游【网址AGdzj.com欢迎您】 澳门赌博网站【网址AGdzj.com欢迎您】 正规赌博网站【网址AGdzj.com欢迎您】 万博官网【网址AGdzj.com欢迎您】 百家乐【网址AGdzj.com欢迎您】 真人博彩平台【网址AGdzj.com欢迎您】 澳门永利赌场【网址AGdzj.com欢迎您】 澳门永利赌场【网址AGdzj.com欢迎您】 永利娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】 永利官网【网址AGdzj.com欢迎您】 澳门永利网址【网址AGdzj.com欢迎您】 澳门永利【网址AGdzj.com欢迎您】 永利平台【网址AGdzj.com欢迎您】 澳门永利平台【网址AGdzj.com欢迎您】 澳门金沙平台【网址AGdzj.com欢迎您】 澳门金沙网址【网址AGdzj.com欢迎您】 金沙官网【网址AGdzj.com欢迎您】 澳门网上赌场【网址AGdzj.com欢迎您】 手机赌博网站【网址AGdzj.com欢迎您】 新葡京网址【网址AGdzj.com欢迎您】 新葡京网站【网址AGdzj.com欢迎您】 永利官方网址【网址AGdzj.com欢迎您】 澳门博彩网站【网址AGdzj.com欢迎您】 迪士尼彩票【网址AGdzj.com欢迎您】 百家乐网站【网址AGdzj.com欢迎您】 百家乐玩法【网址AGdzj.com欢迎您】 AG视讯【网址AGdzj.com欢迎您】 九州娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】 环球娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】 申博网址【网址AGdzj.com欢迎您】 博彩游戏【网址AGdzj.com欢迎您】 真人博彩【网址AGdzj.com欢迎您】 大发娱乐城【网址AGdzj.com欢迎您】 伟德国际【网址AGdzj.com欢迎您】 ag网站【网址AGdzj.com欢迎您】 ag真人官网【网址AGdzj.com欢迎您】 pk10【网址AGdzj.com欢迎您】 百家乐平台【网址AGdzj.com欢迎您】 百家乐网址【网址AGdzj.com欢迎您】